THU PHỐ CA

Thiên Sứ
Tặng Laviedt

Phố Thu man mác sương thu.
Quạnh hiu lều quán, hoang vu giang đầu.
Cảnh buồn như chất thêm sầu.
Bâng khuâng ta bước lên lầu Đông Thiên.
Dưới lầu sóng gợn sầu miên.
Ráng chiều le lói dưới miền Trường An.
Nhớ thương trên sóng dâng tràn.
Về phương Đông gửi lời than nhắn người.
Trông người mắt lệ tuôn rơi.
Đợi người khắc khoải một trời Dương Châu.

BẾN THU PHỐ
Trịnh Phong

Bến Thu dài dặc như Thu
Xác xơ lều quán hoang vu giang đầu.
Lòng ta chồng chất mối sầu
Hay là cất bước lên lầu Đông Thiên.
Phương Tây kìa đất Trường An,
Dưới lầu nước biếc miên man xuôi dòng.
Gửi lòng theo nước về đông,
Vì ai nước mắt mấy dòng rơi mau.
Người ơi đừng để chờ lâu
Nhớ người ta ở Dương Châu đón người.

THU PHỐ CA
Lý Bạch
Thu Phố trường tự thu
Tiêu điều sử nhân sầu
Khách sầu bất khả độ
Hành thượng Đông Thiên lâu
Chính tây vọng Trường An
Hạ kiến giang thuỷ lưu
Ký ngôn hướng giang thuỷ
Nhữ ức hoài nùng bất
Dao phụ nhất cúc lệ
Vị ngã đạt Dương Châu. 
Bài này đã được đăng trong Thơ Thiên Sứ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.