KHÔNG ĐỀ

Ta đi sợ gió trăng buồn.
Ta về thì biết cội nguồn nơi nao?

Thiên Sứ 2004

Bài này đã được đăng trong Thơ Thiên Sứ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.