THẾ GIỚI ĐI VỀ ĐÂU

Chán nhỉ? Chẳng bít nó về đâu?
Nhược đài sư tử thương.
Thiên hạ thái bình phong.
Sấm Trạng Trình.

Ma đưa lối quỷ đưa đường.
Cớ sao tìm lối đoạn trường mà đi.
Nguyễn Du

Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.