TỪ BIỆT PHÙ DU TRỞ VỀ NGUỒN CỘI

Tưởng niệm một người anh, người tri thức lớn có tấm lòng với nền văn hiến Việt.

Thiên Sứ

Hạt bụi nào
Hóa kiếp thân anh?
Để hôm nay
Anh lại thành cát bụi.
Một kiếp nhân sinh cặm cụi bên đời.
Chẳng màng mộng lớn trong trời hư vô.
Ngàn năm dâu bể ơ thờ.
Ru buồn hạt bụi bên bờ sông xưa.
Người về từ cõi thu xưa.
Người đi lại gió thu đưa tiễn người.
*
Thu buồn hoa cũng chẳng cười.
Trăng thiên thu chết bên trời cô liêu.

Đau lòng trước sự mất mát lớn lao này. Thiên Sứ tôi xin được ngưng viết bài trên mạng ba ngày để tưởng niệm.

Bài này đã được đăng trong Thơ Thiên Sứ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.