KHÔNG CÓ KHÔNG / THỜI GIAN.

BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH.
Trong cuốn “Tìm về cội nguồn kinh Dịch”, Nxb Hồng Đức 2020, tôi đã chứng minh và xác định rằng:
Về bản chất của vũ trụ, không hề có Không/ Thời gian. và tôi cũng xác định rằng:
Thời gian chỉ là cảm ứng sinh học của muôn loài với sự vận động và tương tác với môi trường sống của sinh vật đó.


https://bianvn.com/khoa-hoc/hien-tai-qua-khu-va-tuong-lai-ton-tai-cung-mot-luc-ven-man-bi-mat-cua-vat-ly-luong-tu?fbclid=IwAR17c-bs6uEkrcOr6WI0cPuvdjDpHs4ihKJt4TS73pU6r-OUF6yB8hq5D2Q

Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.